Modules and Applications for Increasing School Success of Students with the Innovative Digital School Model

Home

DIGI-SCHOOL

   Vývoj vo svete sa každým dňom zrýchľuje. Zmenu a diferenciáciu už nie je možné sledovať. Keď deti skončia, profesie, ktoré študujú, prestanú existovať. Hranice medzi krajinami sa pomaly stierajú. Vzniká veľká globálna spoločnosť, kde musíme si nájsť uplatnenie. K týmto skutočnostiam sa pridáva aj koronavírusová kríza, ktorá patrí medzi najväčšie výzvy roku 2020. Je veľmi ťažké predpovedať dlhodobé dopady tejto krízy. Je však potrebné nájsť si stratégiu, ktorá zohľadňuje priame prevádzkové účinky a zároveň sa zameriava na budúcnosť z hľadiska súčasnej situácie. Koronakríza taktiež poukázala na význam celoživotného vzdelávania učiteľov, ktorí museli flexibilne reagovať na vzniknuté podmienky a nájsť vhodné riešenia vo vyučovacom procese v prospech žiakov.

   Podľa koncepčného rámca Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018, aj keď sa učitelia škôl zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní, stále majú pocit, že potrebujú viac školení v oblasti zručností potrebných pre vzdelávanie v 21. storočí, ako sú výučba prierezových zručností, používanie výučby IKT, výučba v multikultúrnom prostredí alebo viacjazyčné nastavenia.

   Vyžaduje sa od nich, aby si osvojili rôzne kompetencie, ako je výučba medzipredmetových zručností, využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v multikultúrnom alebo viacjazyčnom prostredí. V každej partnerskej krajine učitelia využívajú online vyučovacie nástroje v rôznej miere a na rôznych úrovniach. Partnerstvo okrem nedostatku digitálnych kompetencií učiteľov identifikovalo nasledujúce najčastejšie problémy: rozdielny prístup k internetu, rozdielna schopnosť riadiť online komunikáciu, rôzne technické a ľudské bariéry pri využívaní počítača a online priestoru v konkrétnom čase, rozdielna motivácia, rozdielne rodinné zázemie, rodinná atmosféra (pocit bezpečia), rozdielna komunikácia primeraná veku, chýbajúca alebo nevhodná interakcia detí v skupinách rovesníkov, využívanie školy ako priestoru pre únik detí pred problémami v rodine, podceňovanie domácej výchovy rodičmi.

   Jednotlivé školské systémy v Európskych štátoch aj v Turecku sú rôzne, preto má veľký význam. Zároveň je dôležité zúročiť rôzne skúsenosti v oblasti riešenia problémov, ktoré vznikli v dôsledku koronavírusovej krízy.

Hlavné ciele projektu

  • Podpora a rozvoj medzisektorovej medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami, školami a poradenskými a vzdelávacími službami pre dospelých, vytváranie virtuálnych partnerských sietí.
  • Rozvíjanie digitálnych kompetencií učiteľov v súlade s požiadavkami dnešnej neustále sa meniacej doby.
  • Zvýšiť používanie digitálnych technológií na základných školách s adekvátnymi učebnými materiálmi, za účelom zlepšenia vzdelávacieho potenciálu žiakov.
  • Podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov.

 

Organizovanie workshopov DIGI-SCHOOL s príslušnými zainteresovanými stranami v partnerských krajinách s cieľom dosiahnuť vyššie uvedené ciele patrí medzi špecifické ciele projektu. Ďalším špecifickým cieľom je organizovanie školení DIGI-SCHOOL zamerané na zvýšenie digitálnych zručností učiteľov. Webová stránka: http://digischoolproject.com/ bola spustená na vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov. Jeho cieľom je šíriť projekt aj prostredníctvom letáku DIGI-SCHOOL. Medzi naše ciele patrí zhromažďovanie a šírenie dvadsiatich šiestich (26) osvedčených postupov z EÚ a Turecka a šírenie projektu prostredníctvom sociálnych sietí, letákov a bulletinov vo všetkých partnerských krajinách. Učitelia a lektori základných škôl patria medzi priame cieľové skupiny. Nepriamymi cieľovými skupinami sú univerzity, základné a stredné školy, študenti, rodičia, vzdelávacie inštitúcie poskytujúce vzdelávanie učiteľom a poradenské inštitúcie. Partneri zabezpečia potrebné plánovanie organizovaním projektových stretnutí. Zároveň zavedú efektívne komplexné stratégie prostredníctvom akéhokoľvek nástroja šírenia. Aby sa zabezpečila dlhodobá efektívnosť projektu, komunita sa zapojí v maximálnej možnej miere. V tejto súvislosti budú do projektového procesu zapojené aj inštitúcie samosprávy, školy a strešné organizácie.